فیل آرچر
مدیر امنی-چنل خرده‌فروشی GS1
سیدحسین پاریاب
رئیس GS1 ایران
نیکول گلستانی
مدیر ارشد اجرایی دارو و سلامت GS1 کانادا
تیموتی مارش
مدیر ارشد ردیابی محصول و پایداری GS1
عباس معمارنژاد
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی
محمدصادق مفتح
رئیس هیئت مدیره انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران
جاکو وورسپویج
مدیر ارشد حمل و نقل و لجستیک GS1