دکتر فرهاد دژپسند
وزیر امور اقتصادی و دارایی

دکتر رضا رحمانی
وزیر صنعت‌معدن‌وتجارت

دکتر عباس معمارنژاد
معاون وزیر اقتصادی و دارایی

دکتر محمدمهدی بهکیش
دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی

دکتر مرجان فقیه‌نصیری
رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

دکتر محمدصادق مفتح
رئیس هیئت مدیره انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

 

 

 

دکتر سیدحسین پاریاب
دبیرکل انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

دکتر رضوانی

دکتر براری

 

 چهارشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۷ ۱۴:۳۰